Trang chủ » Dự án » Cấp điện cho 13 xã thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018- 2020.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Cấp điện cho 13 xã thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Tổng Hợp Thương Mại Trường Sơn

Phạm vi thực hiện:

– Máy biến áp 3P 50kVA 35/0,4kV, Sứ thường, TC 1011, tổ đấu dây Y/Yo-12 ‘- Máy biến áp 3P 100kVA 35/0,4kV, Sứ thường, TC 1011, tổ đấu dây Y/Yo- 12

Tổng giá trị hợp đồng: 2.103.500.000VNĐ