Trang chủ » Dự án » Mua Máy biến áp và các vật tư thiết yếu phục vụ xử lý, khắc phục các Trạm biến áp quá tải, non tải, lệch pha – Lưới điện TP. Hải Phòng năm 2020

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Mua MBA và các vật tư thiết yếu phục vụ xử lý, khắc phục các TBA quá tải, non tải, lệch pha – Lưới điện TP. Hải Phòng năm 2020

Phạm vi thực hiện: Cung cấp và sản xuất MBA 400kVA- 35/0,4kV – MBA 560kVA- 22/0,4kV – MBA 630kVA- 22/0,4kV -MBA 750kVA- 22/0,4kV.

Tổng giá trị hợp đồng: 8.744.120.000VNĐ

Năm thực hiện: 2020.